Сучасна підготовка до ЗНО
Гарантія результату

Вам зателефонувати?

Украинский язык

Про курс Программа Расписание Преподаватели

Курсы по украинскому языку для подготовки к ВНО-2021.

После окончания курса мы гарантируем успешную сдачу ВНО по украинскому языку и литературе.

Подготовка к ВНО по происходит в мини-группах (до 7 человек) 2 раза в неделю в вечернее время.

Продолжительность Полного курса — с сентября по июнь. Занятия проходят по адресам:

 • ул. Л. Руденко 6а (м. Позняки)
 • ул. Братиславская 52 (м. Черниговская)

Курс по украинскому языку включает:

 1. Изложения всего теоретического материала и всех видов заданий по программе Министерства образования, освещения всех нюансов ЗНО по истории Украины и специфики тестов.
 2. Написание сочинений в течение всего периода обучения по шаблону Министерства образования для подготовки к ЗНО, что уже гарантирует 24 балла
 3. Много практики тестирования, устные опросы, задания для повторения (каждый урок для каждого ученика). Четырехуровневые контрольные работы после каждого этапа обучения, которые включают тесты, устный опрос, дискуссии, сочинения, аудирование.
 4. Книги и напечатанные материалы для каждого ученика, с которыми легко и удобно работать.
 5. Обобщающие уроки и игровые уроки для наилучшего усвоения материала.
 6. Домашние задания с контролем и комментированием ошибок для каждого ученика.
 7. Марафон перед ЗНО (10-15 занятий).

Обратите внимание, что только у нас:

 • Этапно-рейтинговая система обучения, аналогичная модульно-рейтинговой системе ВУЗов.
 • Обучение в мини-группе 4-7 учеников
 • Очень гибкий график
 • Бесплатные дополнительные 20 часов повторения материала перед ЗНО (10-15 уроков)
 • Написание 15 тестов ЗНО с бланками
 • Турниры и марафоны
 • Поощрение в обучении (карточки на дополнительные баллы, игровые уроки, подарки и многое другое)
 • Письменная гарантия результата закреплённая договором
 • Помощь после поступления в ВУЗ

Стоимость 2000 грн в месяц.

Блок 1

1. Основи написання твору. Принципи логічності, грамотності, структура і архітектоніка твору.
2. Література. Усна народна творчість. Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-побутових та родинно-побутових пісень. Пісні Марусі Чурай. Історичні пісні. Тематика, образи, зміст народних дум і балад.
3. Лексикологія як учення про слово. Омоніми. Синоніми. Антоніми. Лексика української мови за походженням. Загальновживані слова. Професійна, діалектна, розмовна лексика.
4. «Повість минулих літ»
«Слово про похід Ігорів»
5. Лексика української мови з погляду активного й пасивного вживання. Застарілі й нові слова (неологізми). Нейтральна й емоційно забарвлена лексика.. Фразеологізми. Приказки та прислів’я.
6. «Григорій Сковорода. «De libertate», «Всякому місту – звичай і права», «Бджола та Шершень», афоризми.
І.Котляревський «Енеїда».
Орфоепія (на самостійне вивчення)
7. Фонетика як розділ мовознавчої науки про звуковий склад мови. Голосні й приголосні звуки. Приголосні тверді і м’які, дзвінкі й глухі.
8. І. Котляревський. «Енеїда».
9. Склад. Складоподіл. Наголос. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Найпоширеніші випадки чергування голосних і приголосних звуків.
10. «Енеїда». «Наталка Полтавка».
11. Будова слова. Значущі частини слова: корінь, префікс, суфікс, закінчення. Словотвір. Твірні основи при словотворенні. Основні способи словотворення в українській мові: префіксальний, префіксально-суфіксальний, суфіксальний, безсуфіксальний, складання слів або основ, перехід з однієї частини мови в іншу.
12. Контрольна робота

Блок 2

13. Морфологія як розділ мовознавчої науки про частини мови. Іменник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль..
14. Г. Квітка-Основ’яненко. «Маруся».
15. Відміни іменників. Відмінювання іменників. Особливості вживання та написання відмінкових форм.
16. Тарас Шевченко. «До Основ’яненка», «Катерина», «Гайдамаки».
17. Прикметник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прикметників за значенням: якісні, відносні та присвійні. Особливості відмінювання прикметників (тверда й м’яка групи)
18. Тарас Шевченко. «Кавказ», «Сон», «І мертвим, і живим, і ненародженим», «Заповіт», «Мені однаково».
19. Числівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди числівників за значенням: кількісні (на позначення цілих чисел, дробові, збірні) й порядкові.Типи відмінювання кількісних числівників.
20. Пантелеймон Куліш. «Чорна рада».
21. Займенник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди займенників за значенням: особові, зворотний, присвійні, вказівні, означальні, питальні, відносні, неозначені, заперечні. Особливості їх відмінювання.
22. Контрольна робота

Блок 3

23. Дієслово як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані і незмінні. Безособові дієслова. Види дієслів. Часи і способи дієслова.
24. Марко Вовчок. «Максим Гримач».
25. Словозміна дієслів І та II дієвідміни. Особові та числові форми дієслів. Родові та числові форми дієслів (минулого часу й умовного способу).
26. Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я»
27. Дієприкметник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Безособові форми на
-но, -то.
28. Іван Карпенко-Карий «Мартин Боруля». Теорія драми. Види Комічного.
29. Дієприслівник як особлива форма дієслова: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Дієприслівниковий зворот
30. Іван Франко. «Гімн», «Чого являєшся мені у сні», «Мойсей». Віршові розміри.
31. Прислівник як частина мови: значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Ступені порівняння прислівників: вищий і найвищий. Написання разом, окремо й через дефіс прислівників і сполучень прислівникового типу
32. Михайло Коцюбинський. «Тіні забутих предків», «Intermezzo». Модернізм. Імпресіонізм.
33. Контрольна робота
34. Прийменник як службова частина мови. Сполучник як службова частина мови. Групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю: сурядні й підрядні. Правопис.
35. Ольга Кобилянська. «Земля»
36. Частка як службова частина мови. Вигук як частина мови. Звуконаслідувальні слова. Правопис.
37. Леся Українка. «Contra spem spero!», «Лісова пісня». Модернізм. Неоромантизм.
38. Завдання синтаксису. Словосполучення й речення як основні одиниці синтаксису. Підрядний і сурядний зв’язок між словами й частинами складного речення.
39. Лірика. Микола Вороний. «Блакитна Панна».
40. Речення як основна синтаксична одиниця. Види речень у сучасній українській мові.
41. Новелістика. Василь Стефаник. «Камінний хрест». Експресіонізм. Мала проза. Новела. Володимир Винниченко. «Момент».
42. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення. Способи вираження підмета. Типи присудків: простий і складений (іменний і дієслівний). Способи їх вираження
43. Контрольна робота

Блок 4

44. Означення узгоджене й неузгоджене. Прикладка як різновид означення. Додаток. Типи обставин за значенням. Порівняльний зворот.
45. Валер’ян Підмогильний. «Місто».
46. Граматична основа односкладного речення. Типи односкладних речень за способом вираження та значенням головного члена. Розділові знаки в односкладному реченні
47. Микола Куліш. «Мина Мазайло».
48. Речення зі звертанням. Речення зі вставними словами, словосполученнями, реченнями, їх значення. Речення з відокремленими членами. Розділові знаки в односкладними членами.
49. Лірика XX ст. Олександр Олесь. «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..» Павло Тичина. «О панно Інно», «Арфами, арфами…», «Ви знаєте, як липа шелестить…»Максим Рильський «Молюсь і вірю…» Володимир Сосюра. «Любіть Україну» Богдан-Ігор Антонич. «Різдво» Андрій Малишко «Пісня про рушник», Василь Симоненко. «Лебеді материнства».
50. Ознаки складного речення. Засоби зв’язку простих речень у складному.Типи складних речень за способом зв’ язку їх частин. Сурядний і підрядний зв’язок між частинами.
51. Дискусія. Напрями. Микола Хвильовий. «Я (Романтика)»
52. Складносурядне речення і його види.
53. Контрольна робота

Блок 5

54. Складнопідрядне речення, його будова. Основні види підрядних речень. Складні речення з кількома підрядними, їх типи за характером зв’язку між частинами.
55. Юрій Яновський. «Подвійне коло», «Шаланда в морі».
56. Типи безсполучникових складних речень за характером смислових відношень між складовими частинами-реченнями. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні. Складні речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.
57. Олесь Гончар. «За мить щастя».
Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном».
58. Олександр Довженко. «Україна в огні», «Зачарована Десна».
59. Орфографія.
60. Василь Стус. «Як добре те, що смерті не боюсь я», «О земле втрачена, явися!..»
Іван Драч. «Балада про соняшник».
61. Орфографія
62. Ліна Костенко. «Страшні слова, коли вони мовчать», «Українське альфреско», «Маруся Чурай»
63. Емігранти. Іван Багряний. «Тигролови»
Євген Маланюк. «Стилет чи стилос?»
64. Сучасна література та постмодернізм.
65. Контрольна робота

Информация обновляется

Жарікова Єлизавета

Жарикова Елизавета Владимировна

Образование:
Высшее. Киевский национальный университет имени Т. Г. Шевченка, институт филологии. Диплом магистра

Деятельность:
Подготовка к ЗНО по украинскому языку и литературе. Опыт работы репетитором – 3 года.

Результаты учеников:
Средний результат – 190 баллов